Р Е Ш Е Н И Е №39 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни усл

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

39

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за редовното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 14.03.2024 г.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Общинският съвет е компетентният орган, съгласно разпоредбите на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да определи представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, както и неговите позиция и мандат.

 

С оглед горното Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и писмо с изх. № 3500-8/12.02.2024 г., вх. № 08-00-28/12.02.2024 г. на Областния управител на Област Пазарджик и Председател на Асоциацията по ВиК за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик на 14.03.2024 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр.  Пазарджик, което ще се проведе на 14.03.2024 г. /четвъртъкк/ от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2 Община Пазарджик да се представлява от Любомир Ангелов Гечев – Заместник-Кмет на Община Пазарджик.

 

  1. II. Определя позицията на представителя на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик по следния ред съобразно точките от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията:

 

  1. По точка 1 – Да приеме годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр.  Пазарджик за 2023 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.

 

  1. По точка 2 – Да приеме годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик за 2023 г., съгласно чл. 9, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ВиК.

 

  1. По точка 3 – Да приеме Бюджет на Асоциацията за 2024 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВиК.

 

  1. По точка 4 „разни” – да гласува „за”

 

IІІ. Мандатът на представителя на Община Пазарджик е само за редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което ще се проведе на 14.03.2024 г., както и за определената резервна дата – 19.03.2024 г. от 11:00 часа, в случай, че заседанието не може да се проведе на 14.03.2024 г., поради липса на кворум, без промяна в дневния ред.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:32:38