Р Е Ш Е Н И Е №44 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310, местност Азмака, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

44

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310, местност Азмака, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.19.310, местност Азмака, землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето на електропровода се предвижда да започне от табло НН, монтирано на границата на ПИ 55155.22.7 /в който е разположен нов БКТП/, тръгва на север и след 1 м чупи на изток, разполага се в ПИ 55155.22.282 – селскостопански път, като след около 12 м чупи отново на север и навлиза в ПИ 55155.20.127 /републикански път I-8 София - Пазарджик - Пловдив, при км. 192+671/, попадайки в сервитута на съществуващ ел. провод. След около 30 м,  продължавайки в същата посока трасето пресича отводнителен канал /ПИ 55155.19.356/ и селскостопански път /ПИ 55155.19.370/ и достига до  границата на ПИ 55155.19.310, в който ще се изгради ФЕЦ.

Дължината на трасето е около 63 м. Засегнатата площ е около 125 кв.м, общинска публична и държавна публична собственост, съгласно означеното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

 

Дава съгласие за преминаване през общински имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:48:35