Р Е Ш Е Н И Е №45 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност Шеолу, землището на с. Главиница, о

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

45

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред ПИ 15028.41.1, местност Шеолу, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 до ново ЕТ, монтирано пред  ПИ 15028.41.1, местност Шеолу, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Предвижда трасето на кабела НН да започне от съществуващо ЕТ пред ПИ с идентификатор 15028.136.544 посока юг, пресичайки ПИ с идентификатори 15028.136.545 и  15028.136.400, като след около 33 метра трасето чупи на запад, прокарвайки се успоредно по южната граница на ПИ с идентификатор 15028.136.202 и след около 186 метра достига до крайната си точка, ново ЕТ, монтирано пред ПИ с идентификатор 15028.41.1, местност Шеолу, землището на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 199 м. Засегнатата площ е около 396,981 кв.м, общинска публична собственост, съгласно означеното в червено трасе на електропровода и регистъра на засегнатите имоти.

Дава съгласие за преминаване през общински имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът  на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 16:51:20