Р Е Ш Е Н И Е №35 ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Добро сърце – Пазарджик“, ЕИК: 207641644, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 8, представлявано от Борислав Павлов– Председател на

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

35

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Добро сърце – Пазарджик“, ЕИК: 207641644, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 8, представлявано от Борислав Павлов– Председател на  Управителния съвет,  на част от недвижим имот – частна общинска собственост.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за общинската собственост, след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Отдава под наем на Сдружение „Добро сърце - Пазарджик“, ЕИК: 207641644, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 8, представлявано от Борислав Павлов – Председател на  Управителния съвет,  на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

 Един брой помещение с площ 14.00 кв. м. на втория етаж и с общо ползване на санитарен възел на първия етаж от двуетажна масивна сграда  построена през 2007 г., с  идентификатор 55155.503.354.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК – София, със застроена площ 167 кв. м. разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.354. За имота е отреден УПИ XIV-354, в кв. 258, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5074/08.05.2018 год., вписан в дв. вх. рег. № 3661/17.05.2018 год., том 12, акт № 87,  с административен адрес: ул. „Пейо Яворов” №10 и предназначение: Друг вид обществена сграда.

ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем за срок от 5 (пет) години на Сдружение „Добро сърце - Пазарджик“.

ІІІ. Определя месечна наемна цена в размер на  16.80 лв. (шестнадесет и лева и осемдесет стотинки), като върху месечния наем се начислява ДДС.     

ІV. Възлага на кмета на Община Пазарджик да сключи договор за отдаване под наем на помещението със Сдружение „Добро сърце - Пазарджик“.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 14:16:00