Р Е Ш Е Н И Е №52 ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 1, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, с

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

52

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 1, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, за срок от десет години.

  

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване социалния живот на хората в неравностойно социално положение, придобиването от тях на елементарни трудови умения и навици и даване възможност на фондацията да кандидатства за отпускане на средства по държавно делегирани дейности, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м. /осемдесет квадратни метра/, находящи се на приземния етаж /сутерена/ в западната част на двуетажна масивна сграда със сутерен под цялата сграда и открити стълби от източната страна до входа на първия етаж, бетонова рампа от западната страна, с плосък покрив, с идентификатор 55155.505.1153.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, е от 28.11.2018 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” №1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1153, застроена площ 1559 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за култура и изкуство, стар идентификатор: 55155.505.1117.1, номер по предходен план: няма, актувана с Акт за публична общинска собственост № 287/27.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 10543/02.12.2013 г., том 38, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

ІІ. Имотът, описан в т. І,  да се отдадe под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за общинската собственост.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 17:14:38