Р Е Ш Е Н И Е №48 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 15028.502.828 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, общ. Пазарджик към

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

48

от 29 февруари 2024 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 15028.502.828 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, общ. Пазарджик към съществуваща сграда с идентификатор 15028.502.828.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, общ. Пазарджик, за построяване на пристройка на два етажа за жилищни нужди.

                                                               

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С предвиденото учредяване на право на пристрояване ще се подобряват битовите условия на собствениците на сградата, за което има одобрен архитектурен проект, а също така ще постъпят и средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8. във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от  Наредба за общинската собственост и след станалите разисквания         

        

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява на Асен Ангелов с ЕГН …. и Атанаска Ангелова с ЕГН ….. възмездно право на пристрояване върху 127,80 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 15028.502.828 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-274/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 18.12.2023 г., адрес на поземления имот: с. Главиница, ул. „Първа” № 111, с площ 675 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 52, парцел VIII, съседи: 15028.502.829, 15028.502.832, 15028.502.833, 15028.502.834, 15028.502.825, 15028.502.731, сгради, които попадат върху имота 1. Сграда 15028.502.828.1: застроена площ 57 кв.м., брой етажи 3, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6593/22.11.2023 г., вписан в дв. вх. рег. под № 9717 на 30.11.2023 г., том 34, Акт № 62, дело № 2841 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност изчислена от оценител на имоти в размер на 2 556 лева, за построяване на пристройка на два етажа за жилищни нужди, с разгъната застроена площ 127,80 кв.м. към сграда с идентификатор 15028.502.828.1 собственост на Асен Ангелов и Атанаска Ангелова, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. р. № 6570 от 13.08.2018 г., акт № 190, том 21, дело № 3732/2018 г. в агенция по вписвания - Пазарджик.

 

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по учредяване правото на пристрояване.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 07 март 2024 - 17:00:46