Проект на дневен ред за редовна сесия на 28 март 2024 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 28 март 2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Създаване на Временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС

2. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

3. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2024-2028 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

4. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Хебър 1918”, представлявано от Владимир Гаджев – председател на У и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

5. Приемане на решение за изменение на концесионен договор №410/22.04.2009 г. и сключване на допълнително споразумение към договора.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

6. Определяне на Общински жилищен фонд по брой и групи за 2024 година.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №15, ет. 11.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Сдружение „ПАРТНЬОРИ - ДИТ”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 12, ет. 4, ап. 36 върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2024 година.
Докладва д-р Весела Тодорова – директор на дирекция ОК

10. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11. Кандидатстване на Община Пазарджик с предложение за изпълнение на инвестиция „Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 14 населени места в община Пазарджик” по Процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва инж. Георги Дундаров – Директор на дирекция СТОС

12. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на с. Овчеполци, Община Пазарджик, с начин на трайно ползване „водоем”, с площ 12,591 дка.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница, Мало Конаре, Огняново, Сарая и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55556.502.1599 по КККР на с. Паталеница, участващ в УПИ ІІ-649 и УПИ ІІІ-649 в кв. 42 по плана на селото.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2024 г. и даване съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Е“ на БКТП „Квартал 22“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.12.186, местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Г“ на БКТП „Бахче пара“ до ново ЕТ, монтирано пред имот с идентификатор 55155.9.353, местност Бахче пара по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия 1 kV от съществуващ СБ стълб № 12/4, свързан с извод Б на МТП „Герена“ до нов СБ стълб, монтирано пред имот с идентификатор 32010.36.307, местност Цигански герен по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външна връзка за ФЕЦ в ПИ 20362.71.673, местност Дуварски път по КККР на с. Дебръщица, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до УПИ в ПИ 55155.20.167-182 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция в местност Бръждовица, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.9.12 местност Бахче пара, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.10.39 местност Татар Екин, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.21.129 местност Малък Якуб, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв. 415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв. 415д по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59 в местност Кипира, по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.15.5 в местност Горна лъка, по КККР на землище с. Говедаре.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.39.13 в местност Пашовица, по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

29. Разрешаване изработването на план-схема на техническа инфраструктура към регулационния план на село Ляхово за трасе на кабелна линия 1 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ в УПИ VІІІ-365, 366 в кв. 46 по плана на с. Ляхово – поземлен имот с идентификатор 44879.501.369.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.20203 г. – 31.12.2023 г.

31. Анализ за дейността на социалната услуга „Домашен социален патронаж”.

32. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 г.

33. Питания.


НАЙДЕН ШОПОВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик

 Оригинал на документа в PDF

 

петък 22 март 2024 - 08:53:35