П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик,, проведена на 29 декември 2023 г. от 11.00 часа,

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №3

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 декември 2023 г. от 11.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Таня Иванова Колчакова-Янева, Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Борис Александров Владов.

IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.

От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Благо Атанасов Солов,

Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.

VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Кирил Сергеев Андонов.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева, Елена Георгиева Маджарова.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

 

Отсъстваха общинските съветници Валери Стефанов Вълков, Чавдар Стоянов Чавдаров, Ангел Чавдаров Василев.

 

Председателят откри сесията на Общинския съвет. Прочетени бяха две съобщения: промяна в състава на представителната група „Продължаваме промяната – Демократична България”, като за член на групата е прибавена Нона Загорска на мястото на Любомир Гечев, а за зам.-председател е избран Стоян Самунев. Второто съобщение беше за създаване на представителна група от Ангел Василев, Николай Пъндезов и д-р Росица Стайкова, като Ангел Василев е председател, а Николай Пъндезов и Росица Стайкова са зам.-председатели. Г-н Шопов отбеляза, че групата няма име. Г-н Пъндезов съобщи, че ще се казва „Пряка демокрация – Директна демокрация”.

Председателят съобщи, че са получени две предложения за извънредни точки: 1. Актуализация на бюджет на Община Пазарджик към 31.12.2023 г. и 2. Възлагане на Кмета на Общината изготвяне на доклад и сравнителен анализ на възможните модели на управление, извозване, депониране, компостиране и контрол на битовите отпадъци в Община Пазарджик. Изказване по предложенията направи г-н Благо Солов.

Първата извънредна точка – Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2023 г. беше прието да бъде включена в дневния ред с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Второто предложение за извънредна точка беше гласувано – за – 10, против – 2, въздържали се – 21. Не се прие.

 

Председателят предложи актуализацията на бюджета да стане точка 1.  ПС 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Актуализация на бюджет на Община Пазарджик към 31.12.2023 г.

Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Георги Дундаров – директор на дирекция СТОС

 

2.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва г-н Чавдар Чавдаров – председател на Временната комисия

 

3.Изменение на Решение №5/14.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

 

4.Приемане и одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година в Община Пазарджик.

Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

5.Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2024 година на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

6.Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2024 година на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, за имотите му, представляващи ПОС или ПДС , намиращи се извън регулация на територията на Община Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7. Потвърждаване представителството на Община Пазарджик в СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“, изпълняващо проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство,

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

 

8. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет - Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

9. Годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за 2021-2027 г. на общинските концесии на Община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2022 г. концесионни договори.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологични кабинети.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

По първа точка: Актуализация на бюджет на Община Пазарджик към 31.12.2023 г., докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказвания направиха г-н Тодор Попов и г-жа Елисавета Георгиева.

Решението по първа точка /Решение №11/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка:  Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, докладва г-н Златко Митрев – член на Временната комисия за изготвяне на Правилник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Председателят съобщи, че проектът за правилник ще бъде разглеждан и гласуван глава по глава.

По първа глава въпроси и предложения нямаше. Прие се с 37 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора глава въпроси и предложения нямаше. Прие се с 38 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета глава предложение относно възнаграждението на председателя на Общинския съвет имаше г-н Благо Солов. Той предложи то да стане 90% от брутното възнаграждение на кмета на общината. Г-н Златко Митрев уточни, че това касае чл. 11, ал. 3. Изказване направи г-н Найден Шопов. Предложението се прие – гласували за – 29, против – 1, въздържали се – 7. Глава трета с промените се прие с 37 гласа за, против – 0, въздържали се – 1.

По глава четвърта въпроси и предложения нямаше. Прие се с 36 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава пета: ПК „Жалби, сигнали и предложения на граждани” имаше предложение възнаграждението на общинските съветници да се увеличи с 10%. Не се прие – гласували за – 13, против – 4, въздържали се – 12. Г-жа Десислава Тодорова поиска прегласуване. И след прегласуването предложението не се прие – гласували за – 14, против – 4, въздържали се – 20.

Г-н Румен Димитров предложи възнаграждението на съветниците да бъде 1% от брутното възнаграждение на председателя на общинския съвет. Не се прие – гласували за – 8, против – 7, въздържали се – 23. Г-жа Елисавета Георгиева предложи едва когато се увеличат възнагражденията на служителите в общинска администрация да се помисли за увеличение и на възнагражденията на съветниците. Тъй като предложението не беше съотносимо към правилника, г-жа Георгиева го оттегли.

Глава пета се прие с 35 гласа за, против – 1, въздържали се – 2.

По глава шеста: г-н Тодор Тодоров предложи в чл. 43, ал. 2 да се добави текстът: „При отсъствие на председателя и зам.-председателя на комисия, заседанието се ръководи от член на комисията, избран от присъстващите членове.” Предложението се прие – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 0.

Г-н Благо Солов предложи така наречената комисия Ин витро да стане постоянна и да бъде вписана като №11 в списъка на постоянните комисии. Г-н Тодор Попов обясни, че тази комисия е по Правилника за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми и тя не се състои само от общински съветници, а и от представители на други институции и че тя е специална комисия. Г-н Златко Митрев също подкрепи тезата, че тази комисия няма място при постоянните комисии, нито при временните, защото тя е по друг правилник, а и по него всяка година се залагат финансиране на фонд Ин витро и комисията има само тази задача – да разглежда и одобрява документи на кандидатстващите по този фонд.

Г-н Солов редактира предложението си, а именно, в чл. 40, ал. 1 да се запише, че Общинският съвет избира от своя състав постоянни, временни и специални комисии и в чл. 48 да се запише, „Временна или специална комисия се образува по конкретен повод и с конкретна цел”. След изказване на г-н Златко Митрев по въпроса, г-н Благо Солов оттегли предложенията си.

Глава шеста се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава седма предложение направи г-н Николай Пъндезов, а именно: текстът на чл. 58, ал. 2, т. 4 да се измени така: „прекратяване на разискванията, като тази процедура не може да се приложи, ако има заявено изказване на гражданин или общински съветник, нечленуващ или член на група, които имат неизползвано от полагащото им се време за изказване по разискваната точка”. Предложението не се прие – гласували за – 14, против – 0, въздържали се – 21.

Глава седма се прие с 37 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава осма въпроси и предложения нямаше. Прие се с 37 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава девета въпроси и предложения нямаше. Прие се с 38 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава десета въпроси и предложения нямаше. Прие се с 38 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава единадесета въпроси и предложения нямаше. Прие се с 36 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

По глава дванадесета въпроси и предложения нямаше. Прие се с 37 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Решението по втора точка /Решение №12/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Изменение на Решение №5/14.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №13/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Приемане и одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година в Община Пазарджик, докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, три от комисиите са с отрицателни становища. Въпроси зададоха г-н Тодор Попов и г-н Димитър Петков. Изказвания направиха г-н Тодор Попов, г-н Атанас Шопов, г-жа Елисавета Георгиева, г-н Трендафил Величков, г-н Златко Митрев. Г-н Трендафил Величков предложи в проекта за решение да се добави и предложението от председателския съвет, а именно: да се възложи на кмета на общината да изготви доклад и сравнителен анализ на възможните модели на управление, извозване, депониране, компостиране и контрол на битовите отпадъци в Община Пазарджик. Г-н Димитър Петков предложи кметът да каже дали е съгласен направи такъв анализ. Г-н Куленски обяви, че това ще бъде направено, но в по-дълъг срок, а не 2 или 3 месеца. Г-н Величков оттегли предложението си. Г-н Благо Солов направи изказване и предложи да се прекратят дебатите. Прие се с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Решението по четвърта точка /Решение №14/  се прие с 21 гласа – за, против – 0, въздържали се – 16.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2024 година на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №15/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2024 година на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик, за имотите му, представляващи ПОС или ПДС, намиращи се извън регулация на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №16/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Потвърждаване представителството на Община Пазарджик в СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“, изпълняващо проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Трендафил Величков. Г-н Петър Куленски взе отношение по въпроса.

Решението по седма точка /Решение №17/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Кратко изложение по точката направи г-н Петър Куленски. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-н Димитър Петков, г-н Трендафил Величков. Изказване направи г-н Димитър Петков.

Решението по осма точка /Решение №18/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за 2021-2027 г. на общинските концесии на Община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2022 г. концесионни договори, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси  и предложения нямаше. Изказване направи гражданинът Илиян Янков.

Решението по девета точка /Решение №19/ се прие с 35 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

          Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По десета точка:  Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и аптека, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №20/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

 

Председател:

НАЙДЕН ШОПОВ

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 05 януари 2024 - 18:24:54