Р Е Ш Е Н И Е №12 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

12

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на председателя на Временната комисия за изготвяне на правилника за работата на Общинския съвет г-н Чавдар Чавдаров, на основание чл. 21, ал. 3 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №3/09.12.2019 г.
  2. Приема предложения проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 

 Оригинал на документа

 Приложение

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 16:46:18