Р Е Ш Е Н И Е №15 ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2024 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

15

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Освобождаване  от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2024 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.

 

          Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Петър Куленски, за освобождаване от такса битови отпадъци на всички читалища на територията на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, след проведеното гласуване,

 

Р Е Ш И:

 

          Освобождава читалищата на територията на Община Пазарджик за имотите в които те извършват основната си дейност от заплащане на такса битови отпадъци за календарната  2024 год.,  включително за услугите, както следва:

  1. сметосъбиране и сметоизвозване;
  2. обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
  3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

 Оригинал на решението

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 17:49:34