Р Е Ш Е Н И Е №14 ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

14

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година.

         

 

Общински съвет – Пазарджик, след като се запозна с предложението на Кмета на Общината Петър Куленски, изясни относимите факти и обстоятелства и обсъди другите постъпили предложения и възражения, намира предложението за законосъобразно и целесъобразно.

Споделяйки изцяло изложените от вносителя мотиви, с цел осигуряване на нужните средства в общинския бюджет за нормалното осъществяване на дейностите по план-сметката за 2024 г, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 66 и чл. 8, ал. 3  от ЗМДТ,

 

Р Е Ш И:

 

Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Пазарджик за 2024 година, съгласно приложения № 1, № 2 и № 3.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

21

0

16

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 17:26:12