Р Е Ш Е Н И Е №20 ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем, с предназначение – стоматологичен кабинет и аптека.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

20

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Величково и Црънча, община Пазарджик, за отдаване под наем, с предназначение – стоматологичен кабинет и аптека.       

                   

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното обслужване на населението, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Петър Куленски, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал.  3 и ал.  4 от Наредба за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

  1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 27.90 кв.м. /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/, ½ ид.ч. от манипулационна, 1/3 ид.ч. от чакалня и 1/3 ид.ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в триетажна масивна административна сграда с идентификатор 10505.502.392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-200/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Величково, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10505.502.392, застроена площ 274 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: 5, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 18.00 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом с идентификатор 78570.502.518.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-205/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Црънча, ул. „Първа” № 30, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 78570.502.518, застроена площ 247 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – за аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за общинската собственост.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 18:22:00