Р Е Ш Е Н И Е №13 ОТНОСНО: Изменение на Решение №5/14.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

13

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №5/14.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.

 

          Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на председателя на ОбС Найден Шопов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение №5/14.12.2023 г. на Общински съвет – Пазарджик, както следва:

 

  1. В т. ІІ. наименованието на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество” се променя на: ПК Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика.

 

  1. В т. ІІІ. наименованието на ПК „Устройство на територията и общинска собственост, транспорт и комуникации” се променя на: ПК „Регионално развитие – Устройство на територията, общинска собственост и инфраструктура”.

 

  1. В Т. ІV. наименованието на ПК „Екология, селско, горско и водно стопанство” се променя на: ПК Екология, селско, горско, водно стопанство и туризъм.

 

  1. В т. V. наименованието на ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности” се променя на: ПК Здравеопазване и социални дейности”.

 

  1. В т. VІ. Наименованието на ПК „Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт и туризъм” се променя на: ПК Образование, вероизповедания, демографска политика, деца, спорт”.

 

  1. В т. ІХ. наименованието на ПК „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението” се променя на: ПК „Обществен ред и сигурност, безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации.

 

  1. В т. Х. наименованието на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се променя на: Комисия по Закона за противодействие на корупцията.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 17:22:09