Р Е Ш Е Н И Е №19 ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

19

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик проекти на концесии и за изпълнението на действащите през 2022 година концесионни договори.

                      

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите, както и предвид изложените фактически основания в предложението на Кмета на Община Пазарджик, съдържащо годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие проекти за общински концесии и на действащите концесионни договори за отчетен период 2022 г., Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява изготвения от Кмета на Община Пазарджик годишен отчет за изпълнението на включените в Плана за действие проекти за общински концесии и за изпълнението на действащите през 2022 г. концесионни договори.
  2. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

35

1

0

 

 Оригинал на документа

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 18:19:20