Р Е Ш Е Н И Е №18 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

18

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокол за проведеното публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Пазарджик.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 4 ал. 3 от  Наредба за общинската собственост и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложения проект за Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 г. на Общински съвет – Пазарджик.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

34

0

1

 

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 Приложение

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 18:11:41