Р Е Ш Е Н И Е №17 ОТНОСНО: Потвърждаване представителството на Община Пазарджик в СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“, изпълняващо проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИ

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

17

от 29 декември 2023 година, взето с Протокол №3

 

 

ОТНОСНО: Потвърждаване представителството на Община Пазарджик в СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“, изпълняващо проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор № МДР – ИП – 01 – 77 / 16.07.2018 г.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал.1, т. 15 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

 

Потвърждава определения за свой представител в Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Пазарджик“ – Румен Николаев Кожухаров.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 05 януари 2024 - 17:58:07