П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 14 декември 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №2

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 14 декември 2023 г. от 14.00 часа

в пленарната зала на бул. „България” №2

  

Присъстваха:

I. От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Таня Иванова Колчакова-Янева, Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.

IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.


V. От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.

VII. От ПП ВОЛЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров, Кирил Сергеев Андонов.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Десислава Илиева Георгиева, Елена Георгиева Маджарова.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Ангел Чавдаров Василев, Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

 

Отсъстваше общинският съветник Благо Атанасов Солов.

 

Председателят откри сесията на Общинския съвет. На трибуната за полагане на клетва беше поканена г-жа Нона Загорска, която с Решение №389.МИ/04.12.2023 г. е избрана за общински съветник от Коалиция ПП-ДБ на мястото на Любомир Гечев. Г-жа Загорска положи клетва и подписа клетвен лист.

Председателят съобщи за две решения за образуване на представителни групи: група на ПП-ДБ с председател Елисавета Георгиева, зам.-председател Любомир Гечев и членове Стоян Самунев и Таня Колчакова-Янева, с уточнението, че съставът трябва да бъде актуализиран. Втората представителна група е с наименование „Група на демократите”, с председател Трендафил Величков, зам.-председател Чавдар Чавдаров и член Иван Стоянов.

Г-н Шопов съобщи, че са постъпили две предложения за извънредни точки: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 19.12.2023 г., което да стане точка 7 и точка 8: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на зоологическа градина в гр. Пазарджик по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 - Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини, приоритет 3 „Биологично разнообразие“, финансирана от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Предложенията бяха подложени на гласуване. Точка 7 беше приета с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Точка 8 беше приета с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

2. Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

3. Определяне на нов състав и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

4. Попълване състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

5. Определяне на нов състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

6. Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС

7. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 19.12.2023 г.
Докладва: г-н Георги Гайдаров - Директор на Дирекция БОС

8. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на зоологическа градина в гр. Пазарджик по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 - Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини, приоритет 3 „Биологично разнообразие“, финансирана от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
Докладва г-н Атанас Шопов – общински съветник

9. Питания.

 

 

По първа точка: Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Тодор Попов предложи представител в ОС на НСОРБ да бъде Найден Шопов, а заместник-представител Таня Колчакова-Янева.

Решението по първа точка /Решение №3/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка:  Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие, докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Златко Митрев предложи Тодор Тодоров. Г-н Чавдар Чавдаров предложи Трендафил Величков. За Тодор Тодоров гласуваха 19 съветника, против – 4, въздържали се – 13. За Трендафил Величков гласуваха 19, против – 2, въздържали се – 12. Не беше взето решение. Г-н Шопов предложи по-късно по време на сесията да бъдат гласувани отново предложенията.

 

По трета точка: Определяне на нов състав и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Шопов съобщи, че са проведени предварителни консултации за състава и ръководството на постоянните комисии. Той прочете поименно предложенията за всяка комисия:

ПК Законност: Таня Колчакова-Янева, Златко Митрев, Димитър Петков, Тодор Тодоров, Йордан Кожухаров, Чавдар Чавдаров, Благо Солов, Николай Пъндезов, Лиляна Мърхова. Председател – Златко Митрев, зам.-председател – Чавдар Чавдаров. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

ПК Финанси, бюджет, европейски програми и фондове и международно сътрудничество: Таня Колчакова – Янева, Георги Коприщенов, Румен Димитров, Тодор Тодоров, Йордан Кожухаров, Иван Стоянов, Атанас Шопов, Ангел Василев, Десислава Тодорова. Председател – Атанас Шопов, зам.-председател – Ангел Василев. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

ПК Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации: Стоян Самунев, Румен Димитров, Александър Иванов, Валери Вълков, Трендафил Величков, Атанас Шопов, Николай Пъндезов, Калинка Минкова, Атанас Качаков. Председател – Трендафил Величков, зам.-председател – Николай Пъндезов. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 38, против – 0, въздържали се – 1.

ПК Екология, селско, горско и водно стопанство: Нона Загорска, Иван Стоянов, Стоян Павлов, Десислава Тодорова, Лазар Попов, Сашо Ангелов, Искро Бейков. Председател – Десислава Тодорова, зам.-председател – Нона Загорска. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 39, против – 0, въздържали се – 1.

ПК Местно самоуправление, обществен ред и сигурност и безопасност на движението: Стоян Самунев, Георги Коприщенов, Димитър Петков, Валери Вълков, Кирил Андонов, Тодор Попов и Лазар Попов. Председател – Валери Вълков, зам.-председател – Стоян Самунев. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 37, против – 0, въздържали се – 1.

ПК Здравеопазване, социална политика и дейности: Елисавета Георгиева, Десислава Георгиева, Елена Маджарова, Борис Владов, Росица Стайкова, Йордана Темнилова, Васил Янков, Тодорка Христова, Калинка Минкова. Председател – Елисавета Георгиева, зам.-председател – Росица Стайкова. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

ПК Култура: Нона Загорска, Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Трендафил Величков, Атанас Качаков. Г-н Ангел Василев предложи Росица Стайкова за член на тази комисия. Г-жа Камберова си направи отвод. За председател беше предложен Хари Харалампиев, за зам.-председател – Атанас Качаков. Съставът след промяната и ръководството бяха гласувани анблок – за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

ПК Жалби, сигнали и предложения на граждани: Десислава Георгиева, Иван Папазов, Васил Янков, Хари Харалампиев, Лиляна Мърхова, Сашо Ангелов, Искро Бейков. Председател – Десислава Георгиева, зам.-председател – Васил Янков. Съставът и ръководството бяха гласувани анблок – за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

ПК по ЗПКОНПИ: Георги Георгиев, Златко Митрев, Чавдар Чавдаров, Благо Солов, Тодорка Христова. За председател беше предложен Чавдар Чавдаров, за зам.-председател – Тодорка Христова. Тъй като, съгласно правилника, един съветник не може да участва в ръководството на две комисии, г-н Чавдаров си направи отвод от зам.-председателското място на ПК Законност. За зам.-председател на ПК Законност беше предложена Лиляна Мърхова-Присадникова. Прие се с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Съставът и ръководството на ПК по ЗПКОНПИ бяха гласувани ан блок: за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

ПК Образование, вероизповедания, наука, деца, спорт, туризъм: Елисавета Георгиева, Ангел Василев, Ренета Камберова, Георги Георгиев, Борис Владов, Кирил Андонов, Стоян Павлов, Иван Папазов, Александър Иванов. Брой членове на комисията – 9. Предложението за брой се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Съставът на комисията беше приет с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. За председател имаше две предложения: Георги Георгиев и Иван Папазов. Първо се гласува предложението за Георги Георгиев – за 21, против – 1, въздържали се – 17. Прие се. За зам.-председател бяха предложени Борис Владов и Ангел Василев. Г-н Ангел Василев си направи отвод. Г-н Румен Димитров предложи за зам.-председател Иван Папазов. Пристъпи се към гласуване за зам.-председател. За Борис Владов – за – 16, против – 0, въздържали се – 22. За Иван Папазов – за 25, против – 0, въздържали се – 13. Прие се.

Решението по трета точка /Решение №5/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Попълване състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Шопов предложи следния състав на комисия Ин витро: Елисавета Георгиева, Лиляна Мърхова-Присадникова, Росица Стайкова, Йордана Темнилова, Елена Маджарова, Благо Солов, Иван Папазов, Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”, д-р Илиян Траянов, Елена Попова – представител на фондация „Искам бебе”. Председател на комисията, съгласно правилника за работата и, е председателят на ПК Здравеопазване, социална политика и дейности. Прие се с 36 гласа – за, против и въздържали се нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №6/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Определяне на нов състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Изказване направи г-н Петър Куленски. За членове на комисията бяха предложение Лиляна Мърхова-Присадникова – за председател, Тодор Тодоров – за зам.-председател, Йордан Кожухаров, Таня Колчакова-Янева, Валери Вълков, Румен Димитров. Г-н Тодоров и г-н Вълков си направиха отвод. Гласуван беше следният състав: Лиляна Мърхова-Присадникова – председател, Йордан Кожухаров – зам.-председател, членове: Таня Колчакова-Янева, Румен Димитров, представител на Дирекция „Социални дейности”, представител на Областна пробационна служба и представител на Затвора.

Решението по пета точка /Решение №7/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик, докладва г-н Найден Шопов – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. За членове на комисията бяха предложени: Борис Владов, Златко Митрев, Георги Коприщенов, Хари Харалампиев, Лиляна Мърхова-Присадникова, Чавдар Чавдаров, Стоян Самунев. Г-н Чавдаров предложи за председател Златко Митрев. Прие се с 38 гласа за, против – 0, въздържали се – 0.

Решението по шеста точка /Решение №8/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 19.12.2023 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Въпроси зададе г-н Валери Вълков.

Решението по седма точка /Решение №9/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на зоологическа градина в гр. Пазарджик по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 - Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини, приоритет 3 „Биологично разнообразие“, финансирана от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС. Изказване направи г-н Румен Димитров.

Решението по осма точка /Решение №10/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

         Председателят предложи след кратка почивка да се пристъпи отново към гласуване на точка втора.

         След почивката беше направена проверка на кворума – присъстваха 36 съветника. Пристъпи се към гласуване на предложенията: За Тодор Тодоров – гласували за – 17, против – 0, въздържали се – 19. За Трендафил Величков: гласували за – 20, против – 0, въздържали се – 14. Прие се.

Решението по втора точка /Решение №4/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка питания нямаше. Кметът на общината г-н Петър Куленски направи кратко изказване.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

  

Председател:

НАЙДЕН ШОПОВ

Съставил протокола:

Дона Терзийска

 

Оригинал на документа

сряда 20 декември 2023 - 15:55:51