Р Е Ш Е Н И Е №6 ОТНОСНО: Попълване състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Общ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

6

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

 

ОТНОСНО: Попълване състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Председателя на ОбС Найден Шопов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик,

 

Р Е Ш И:

 

Избира състав на  Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивно проблеми, на територията на Община Пазарджик, както следва:

 1. Д-р Елисавета Георгиева – председател;
2. Лиляна Мърхова-Присадникова;
3. Д-р Росица Стайкова;
4. Йордана Темнилова;
5. Благо Солов;
6. Иван Папазов;
7. Д-р Елена Маджарова;
8. Димитрия Церова – Директор на Дирекция „Социални дейности”;
9. Д-р Илиян Траянов;
10. Елена Попова – представител на Фондация „Искам бебе”.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

сряда 20 декември 2023 - 16:17:16