Р Е Ш Е Н И Е №8 ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 Р Е Ш Е Н И Е

8

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

  

ОТНОСНО: Създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Председателя на ОбС Найден Шопов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт,

 

Р Е Ш И:

 

Избира Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Пазарджик, в състав:.

 

  1. Златко Митрев – председател;
  2. Борис Владов;
  3. Георги Коприщенов;
  4. Хари Харалампиев;
  5. Лиляна Мърхова-Присадникова;
  6. Чавдар Чавдаров;
  7. Стоян Самунев.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

сряда 20 декември 2023 - 16:23:15