Р Е Ш Е Н И Е №7 ОТНОСНО: Определяне на нов състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

7

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

 

ОТНОСНО: Определяне на нов състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пазарджик.

 

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на председателя на ОбС Найден Шопов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 и 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя нов състав на Наблюдателната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Мърхова-Присадникова – общински съветник;

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кожухаров – общински съветник;

ЧЛЕНОВЕ:

 

  1. Таня Колчакова-Янева – общински съветник;
  2. Румен Димитров – общински съветник;
  3. Представител на Дирекция „Социални дейности” към Община Пазарджик;
  4. Представител на Областна пробационна служба;
  5. Представител на Затвора – гр. Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 

сряда 20 декември 2023 - 16:20:24