Р Е Ш Е Н И Е №9 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни у

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

9

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

  

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 19.12.2023 г.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Общинският съвет е компетентният орган, съгласно разпоредбите на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да определи представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, както и неговите позиция и мандат.

 

С оглед горното Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и Писмо с изх. № 3500-51/14.11.2023 г., вх. № 08-00-157/20.11.2023 г. на Областния управител на Област Пазарджик и Председател на Асоциацията по ВиК за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик на 19.12.2023 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което ще се проведе на 19.12.2023 г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2 Община Пазарджик да се представлява от Любомир Гечев – Заместник Кмет на Община Пазарджик.

II. Определя позицията на представителя на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик по следния ред съобразно точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията:

1. По точка 1 – Гласува „за” приемане на решение на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация/ ПОДАВНИК/ за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик за 2024г. в размер на 8000 /осем хиляди/ лв.

  1. По точка 2 – Да съгласува изготвен от ВиК оператора актуализиран План за опазване на околната среда, съгласно чл. 5.5, /а/ от Договора между АВиК Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик и § 4 , /д/ от Допълнителното споразумение №2 от 17.03.2022г.

 

  1. По точка 3 – Да одобри  изготвен от ВиК оператора актуализиран План за действие при аварии, /формата съгласно Приложение VІІ от Договора/ съгласно чл. 13.1 от Договора между АВиК Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги”  ЕООД гр. Пазарджик и § 4 ,/б/ от Допълнителното споразумение №2 от 17.03.2022г.

 

  1. По точка 4 „разни” – да гласува „за”.

 

IІІ. Мандатът на представителя на Община Пазарджик е само за извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което ще се проведе на 19.12.2023 г., както и за определената резервна дата – 20.12.2023 г. от 11:00 часа, в случай, че заседанието не може да се проведе на 19.12.2023 г., поради липса на кворум, без промяна в дневния ред.

 

       

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

36

0

2

Оригинал на документа

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

сряда 20 декември 2023 - 16:26:15