Р Е Ш Е Н И Е №10 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на зоологи

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

10

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на зоологическа градина в гр. Пазарджик” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 – Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини, приоритет 3 „Биологично разнообразие“, финансирана от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Атанас Шопов, на основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8 и чл.11 от ЗОС

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства за финансиране с проектно предложение с наименование „Изработване на стратегически документи и техническо задание във фаза „технически проект“ за изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и реконструкция на зоологическа градина в гр. Пазарджик” по процедура BG16FFPR002-3.007 – Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини, приоритет 3 „Биологично разнообразие“, финансирана от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
  2. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия, вкл. при одобрение на проектното предложение по т. 1 да подпише договор за ДБФП и евентуални допълнителни споразумения във връзка с изпълнението на проекта и ДБФП, които са в полза на Община Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

37

0

2

Оригинал на документа

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 20 декември 2023 - 16:31:02