Р Е Ш Е Н И Е №3 ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

3

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

  

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет – Пазарджик в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Найден Шопов – Председател на Общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет – Пазарджик:

 

Найден Тодоров Шопов  – Председател на Общински съвет – Пазарджик.

 

  1. При невъзможност за участие на определения в т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от:

 

Таня Иванова Колчакова-Янева – общински съветник.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0Оригинал на документа

Оригинал на документа

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

сряда 20 декември 2023 - 16:05:40