Р Е Ш Е Н И Е №4 ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

4

от 14 декември 2023 година, взето с Протокол №2

  

ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие.

  

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Найден Шопов – Председател на Общинския съвет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие,

 

Р Е Ш И:

 

Избира за представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за развитие Трендафил Ангелов Величков – общински съветник.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

34

0

2

Оригинал на документа

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

сряда 20 декември 2023 - 16:10:13