Проект на дневен ред за редовна сесия на 29 септември 2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 29 септември 2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.09.2022 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ4  КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ4.1  КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ4.2  КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ4.3

2. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2021 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ4

ПРИЛОЖЕНИЕ6

ПРИЛОЖЕНИЕ9

ПРИЛОЖЕНИЕ15.1

ПРИЛОЖЕНИЕ15.2

3. Учредяване на безвъзмездно право за управление за срок от 10 г. на Държавна психиатрична болница – гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Предсрочно прекратяване на Договор за концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000010 по КВС на с. Априлци, местност Сакарджа, с начин на трайно ползване – язовир.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Предоставяне за временно ползване на общински спортен имот – публична общинска собственост, за подготовка, организиране и провеждане на турнир по джудо на 02.10.2022 г., а именно: Спортна зала „Иван Симеонов”, представляваща сграда с идентификатор 55155.508.747.2 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

6. Приемане на план за действие на община Пазарджик за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

ПРИЛОЖЕНИЕ

7. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

8. Формиране на маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Пазарджик за учебната 2022/2023 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

9. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.
Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

10. Дарение на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.501.663 по КККР на с. Сарая, на Църква „Св. Димитър” – местно поделение на Българската православна църква.
Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница, Пищигово и Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.508.466 по КККР на гр. Пазарджик за нуждите на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.501.1526 чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2023 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

ПРИЛОЖЕНИЕ3

ПРИЛОЖЕНИЕ4

ПРИЛОЖЕНИЕ5

ПРИЛОЖЕНИЕ6

16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Сарая, с. Априлци и с. Гелеменово, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологични кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Поставяне на Паметен знак на загиналите воини от 30 Отделен мотострелкови полк, гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 78570.1.58, 78570.1.28 и 78570.1.10 в местност Чорбови градини по КККР на неурбанизираната територия на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.5.2, 00571.5.3, 00571.5.4, 00571.5.5 и 00571.5.6 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територия на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територия на гр. Пазарджик, одобрен с Решение №230/25.11.2013 г.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Разрешение изработването на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територия на гр. Пазарджик, одобрени с Решение №195/29.10.2009 г., Решение №10/25.01.2007 г., Решение №87/03.06.2005 г. и Заповед №851/15.05.1992 г.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност Татар Екин по КККР землище с Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност Пясъците по КККР землище Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност Панагюрско шосе, по КККР землище Пазарджик с електроразпределителната мрежа.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 55155.22.283 /НТП – Отводнителен канал/; ПИ 55155.22.284 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ и част от ПИ 55155.22.282 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 23457.5.573, за който има проектен УПИ в местност Татар Екин, землище с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР стълб №124 в поземлен имот 55556.3.112 по КККР на землище с. Паталеница до регулационната граница на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия, започваща от БКТП „Аутонай” в ПИ 48876.23.45 до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28, местност До река Марица, с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

30. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на землище с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

31. Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода 01.05.2022 г. – 31.08.2022 г.

32. Питания.

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ

32. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП “Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ТП „Свиком”.

33. Даване на съгласие от Общински съвет Пазарджик за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 78570.20.25, с начин на трайно ползване: „дере”, находящ се в общ. Пазарджик, с. Црънча, местност „Коритски път”, във връзка със заустване на отпадъчни води в повърхностни води, след пречистването им в Пречиствателна станция за отпадни води

34.Определяне на дейността по предоставяне на услугата топъл обяд по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
петък 23 септември 2022 - 13:00:38