Проект на дневен ред за редовна сесия на 25 януари 2024 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 25 януари 2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1. Определяне възнаграждение на председателя на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – Председател на Общинския съвет

2. Програма за управление на Община Пазарджик за мандат 2023-2027 г.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЕ

3. Поемане на дългосрочен дълг – безлихвен заем от централния бюджет по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси с цел преодоляване на касов разрив по бюджета на Община Пазарджик за 2024 г.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици г-н Любомир Гечев – Зам.-Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Отмяна на Решение №154/29.06.2023 г., взето с Протокол №7 на Общински съвет – Пазарджик, относно провеждане на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик
Доклад от управителя на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.

5. Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно леци – потребител на социална услуга „Домашен социален патронаж – Пазарджик”, общинска дейност.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


6. Даване съгласие Община Пазарджик да започне преговори и сключи споразумение за партньорство с град Мурсия, Испания.
Докладва г-жа Цветелина Купенова – Директор на дирекция ККАО

7. Приемане на решение за одобряване на партньорството по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проект „Повишаване капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” по програма „Развитие на човешките ресурси.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

8. Одобряване на проект на договор за организиране разделно събиране и транспортиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на Община Пазарджик.
Докладва инж. Георги Дундаров – директор на дирекция СТОС

9. Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ BG16RFTA001-1.006 по Програма „Техническа помощ”, с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2024-2029“.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

10. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2024 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Приемане на Годишен план за паша за 2024 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ с НТП пасище и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни и селскостопански животни.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на пътна връзка за ТКО в ПИ 46749.101.76, УПИ І-76, кв. 101, местност Доганово, землище на с. Мало Конаре.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп чрез премостване ПИ с идентификатор 65437.58.46 по КККР за сметка на част от който е обособен УПИ І-65 – Складове, търговия, услуги в местност Фондовете, землище с. Сарая.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

14. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на пътен достъп от път ІІ-37 /Пазарджик – Панагюрище/ до ПИ с идентификатор 32010.35.48, местност Азмъка, землище с. Ивайло.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

15.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на БКТП „Панагюрско шосе” до ново ЕТ, монтирано пред северната част на ПИ с идентификатор 32010.35.64, местност Азмъка по КККР на землище с. Ивайло.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН до УПИ ХІІ-200, производствена дейност, търговия и услуги в местност Атчаир, землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 32010.40.143, местност Сай Кория, землище с. Ивайло.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

18. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатор 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, местност Татар Мезар, землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

19. Предложение за изменение на плана за регулация за част от квартал 2 по действащия регулационен план на с. Юнаците.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

20. Предложение за ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 23457.2.34 в местност Азмъка, землище с. Драгор.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

21. Предложение за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-113, Търговия, услуги и производство и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 55155.21.13, местност Малък Якуб, землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик


22. Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 14619.153.2 в местност Далъка, землище с. Гелеменово.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

23. Изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ относно имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16, местност Коритски път по КККР на земеделската територия на с. Црънча.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

24. Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 06149.62.3, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на с. Братаница.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор 81089.111.441 по КККР на земеделската територия на с. Черногорово.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

26. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.76 в местност Чукур савак по КККР на землище гр. Пазарджик.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

27. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.50.49, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност Поповица, землище с. Звъничево.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

28. Разрешаване изработването на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ІІ-003, Търговия и услуги и ПИ 65437.67.28 в местност През Ирима, землище с. Сарая.
Докладва Главният архитект на Община Пазарджик

29. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на Община Пазарджик за 2023 година.

30. Питания.

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик

Оригинал на документа

петък 19 януари 2024 - 16:08:26