Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

четвъртък 24 август 2023 - 10:53:21

Днес, 24.08.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм. и доп. В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @. Предоставеният срок е краткият, предвиден в чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА, с оглед необходимостта от спешно решаване на създадената празнота в местната нормативна уредба с отмяна на действалия до отмяната с Решение № 4562/02.05.2023 г. на Върховния административен съд и Решение № 787/20.10.2022 г. на Административен съд – Пазарджик, образец на декларация – Приложение № 4, както и за уреждане на последиците от отмяната на оспорените разпоредби.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.