П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2023 г. за публично обсъждане.

Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 11.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

 ОЧАКВАМЕ ВИ!


ПРИЛОЖЕНИЯ (всики приложения в zip файл)

СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЯ ( за изтегляне всяко по отделно ):

Покана

Записка

ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2023 г.

С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по бюджета на общината за 2023 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2023 г.

Численост на персонала

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2023 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2023 Г.

Справка за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

Приложение 11 Второстепенни разпоредители

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Информация за общинския дълг

Проект на решение