Р Е Ш Е Н И Е №98 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

98

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за общинската собственост и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Красимир Марков Илиев, ЕГН 8210263449, с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Места” № 42, върху проектен имот с идентификатор 55155.502.2322 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, три, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, с площ: 368 кв. м., при съседи: поземлен имот от КККР с идентификатор 55155.502.2100 и площ 54 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 55155.502.2078 и площ 467 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 55155.502.2082 и площ 352 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 55155.502.1923 и площ 232 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 55155.502.2120 и площ 596 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 55155.502.1924 и площ 298 кв.м.

Проектният имот е получен като изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ:

- 166 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 55155.502.2119, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.07.2019 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), вид на собствеността: общинска частна, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Места“, площ: 166 кв.м., собственици: 000351736, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК;

- 202 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1925, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.09.2018 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), вид на собствеността: частна, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Места“, площ: 202 кв.м., собственици: 000351736, Красимир Марков Илиев, нотариален акт № 124, том 24, рег. 7281, дело 4193 от 30.08.2018 г. издаден от Служба по вписванията – гр. Пазарджик, в територията на изменението попадат сгради с идентификатор: 55155.502.2322.2, площ 30 кв.м., 55155.502.2322.1, площ 52 кв.м., 55155.502.2322.6, площ 17 кв.м., 55155.502.2078.5, площ 148 кв.м., 55155.502.2322.5, площ 15 кв.м., 55155.502.2082.4, площ 11 кв.м., 55155.502.2322.4, площ 8 кв.м., 55155.502.2322.3, площ 8 кв.м. Забележка: През имота преминават водопроводни тръби за питейна вода с диаметър 500 мм.

Прекратяването да се извърши чрез продажба частта на Общината, която е 166/368 идеални части от проектен имот с идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик – собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 6639/08.04.2024 г., а останалата част от проектен имот с идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, е собственост на Красимир Марков Илиев по нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 7281/30.08.2018 г., акт № 124, т. 24, н.д. № 4193/2018 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху проектен имот с идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик се получава от Красимир Марков Илиев, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 16 000,00 лева (шестнадесет хиляди лева).    

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 09:52:04