П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 25 април 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №5

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 25 април 2024 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I.От МК НОВОТО ВРЕМЕ: Тодор Димитров Попов, Хари Николов Харалампиев, Георги Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Ренета Петрова Камберова, Александър Красимиров Иванов, Георги Димитров Коприщенов, Румен Спасов Димитров, Златко Димитров Митрев, Димитър Любомиров Петков.

ІІ. От КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ: Елисавета Иванова Георгиева, Стоян Николов Самунев, Нона Димитрова Загорска, Вержин Гарбис Хугасян.

ІII. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Кирилов Кожухаров, Валери Стефанов Вълков, Борис Александров Владов.

IV. От КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова, Тодорка Георгиева Христова, Лазар Огнянов Попов.

V. От КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА: Атанас Георгиев Шопов, Стоян Илков Павлов.

VІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД: Трендафил Ангелов Величков, Иван Димитров Стоянов.

VII. От ПП ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ: Атанас Иванов Качаков, Калинка Димитрова Минкова.

VІІІ. От ПП НДПС: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.

ІХ. От МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Чавдар Стоянов Чавдаров.

Х. От ПП ВЪЗРАЖДАНЕ: Елена Георгиева Маджарова.

ХІ. От ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ: Йордана Красимирова Темнилова, Васил Надков Янков.

ХІІ. От ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Ангел Чавдаров Василев, Николай Георгиев Пъндезов.

ХІІІ. От ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ: Иван Стойчев Папазов.

ХІV. От ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ: Десислава Ангелова Тодорова.

ХV. От ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ: Росица Крумова Стайкова.

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Десислава Илиева Георгиева, Кирил Сергеев Андонов.

 

Отсъстваше общинският съветник Благо Атанасов Солов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. С Решение №390-МИ/29.03.2024 г. на ОИК – Пазарджик е констатирано предсрочно прекратяване пълномощията на Таня Колчакова-Янева от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България” като общински съветник в Общински съвет – Пазарджик. Със същото решение ОИК обявява за избран общински съветник следващата в листата на Коалицията Вержин Гарбис Хугасян. Г-жа Хугасян положи клетва и подписа клетвен лист.

Председателят съобщи за получени 3 заявления: 1. Десислава Георгиева уведомява, че напуска групата на ПП Възраждане и остава в Общинския съвет като независим общински съветник. 2. Заявление от Кирил Андонов, избран от МК „Земеделски съюз”, с което заявява желанието си да бъде считан за независим общински съветник. 3. Решение на Софийски градски съд за промяна в името на ПП ВОЛЯ, която става ПП ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Председателят направи още две съобщения, а именно, получени са писма в деловодството на Общинския съвет, с които вносителите Николай Пъндезов и Благо Солов оттеглят предложенията си по точки втора и тридесет и девета от проекта на дневен ред, а именно: 2 т. – Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и 39 т. – Приемане на решение за освобождаване на Найден Шопов като председател на Общински съвет – Пазарджик.

Председателят съобщи, че са получени две предложения за извънредни точки: първото за откриване на процедура по оспорване на протокол №4/28.03.2024 г. с вносител Благо Солов. Изказвания по предложението направиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Тодор Попов, г-н Трендафил Величков, г-н Петър Куленски. След разискванията се пристъпи към гласуване дали точката да бъде включена в дневния ред. Не се прие – гласували за – 11, против – 6, въздържали се – 16.

Втората извънредна точка: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа (ДЮШ) на „Спортен клуб по волейбол Хебър-Пазарджик“ и добряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината, се прие да бъде включена в дневния ред с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0. Председателят предложи тя да стане точка 7, като номерацията и на останалите точки се променя. Прие се – гласували за – 40, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промяна в състава на ПК „Законност” и на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС

2. Приемане на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Коприщенов – общински съветник.

 3. Разположение на паметници в град Пазарджик.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

4. Приемане на Решение по гласувани въпроси от проведеното на 07.04.2024 г. Общо събрание на населението на с. Паталеница, община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-жа Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН

5. Приемане на декларация за несъгласие с издаването на разрешително за кариери и добив на природни материали в землищата на селата Дебръщица, Црънча и Паталеница.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

6. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Бадминтон – Скуош клуб Пазарджик“, представлявано от Неделчо Кесов – председател на УС и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб.
Докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

7. Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа (ДЮШ) на „Спортен клуб по волейбол Хебър-Пазарджик“, и добряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината.
Докладва г-н Петър Куленски – Кмет на Община Пазарджик

8. Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура №BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021– 2027 г.
Докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална организация – Пазарджик към Сдружение „Съюз на слепите в България”.
Докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ

10. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024г.
Докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”

11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение „Егида” върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Георги Райков” №12.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Мокрище, Црънча и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Обявяване на имот с идентификатор 14619.35.51 по кадастралната карта на с. Гелеменово – частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Даване на съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 32010.501.1184 по кадастралната карта на с. Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Черногорово и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис на медия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от регулацията на с. Звъничево до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 30572.110.3 в землището на с. Звъничево.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

18. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 32010.40.185 и 32010.40.186, в местност Сай Кория, землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

19. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182/ до поземлен имот с идентификатор 55155.8.266, местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

20. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН ДЗС ІІІ-ти блок в поземлен имот с идентификатор 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 55155.20.201 в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

22. Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ І-493 в кв. 4 и улица с о.т. 14-17 по действащия регулационен план на с. Хаджиево.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

23. Разрешаване изработването на ПУП- изменение на План за регулация за УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на с. Звъничево.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

24. Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по кадастралната карта на земеделската територия на с. Главиница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

25. Разрешаване изработването на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата по кадастралната карта на земеделската територия на с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

26. Разрешаване изработването на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХVІІІ-461 в кв. 46 по плана на с. Добровница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

27. Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ в обхват УПИ І-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

28. Даване име на улица за обслужване с о.т. 3-4-156 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

29. Даване име на улица за обслужване с о.т. 150-152 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

30. Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

31. Разрешаване изработването на ПУП – Изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ ХХІ-676 и ХХІІІ-676 в кв. 3 по плана на с. Огняново.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

32. Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІХ-1410, За обществено обслужване в кв. 410 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

33. Проект за изменеие на ПУП – План за регулация за УПИ І-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

34. Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65437.67.41, местност През Ирима по кадастралната карта на с. Сарая.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

35. Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІІ-Училище в кв. 39 по действащия план на с. Синитово.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

36. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.134.30 в местност Възстановими граници, землище с. Братаница.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

37. Проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Ивайло.
Докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината

38. Годишни доклади на читалищата на територията на община Пазарджик за 2023 година.

39. Питания.

Г-жа Вержин Хугасян прочете декларация по случай 24 април – Международен ден в памет на жертвите на геноцида, извършен над арменците.

 

По първа точка: Промяна в състава на ПК „Законност” и на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове, международно сътрудничество и инвестиционна политика”, докладва г-н Найден Шопов – председател на ОбС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №84/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Приемане на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Георги Коприщенов – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, „Култура”, „Здравеопазване и социални дейности” и „Регионално развитие” са дали положителни становища, останалите са с отрицателни.

Г-н Коприщенов съобщи, че приема няколко от предложенията, които са били поставени на заседанията на постоянните комисии, а именно: 1. В изискванията да се запише, че поне единият родител трябва да има постоянен и настоящ адрес в Община Пазарджик, а не както беше първоначално – или. 2. Отпада изискването децата да са родени в Пазарджик. 3. Наредбата да влезе в сила от 1 януари 2025 г.

Становище по проекта на наредба изложи г-н Петър Куленски. Изказвания направиха г-жа Елисавета Георгиева, г-жа Лиляна Мърхова, г-н Тодор Попов, г-н Хари Харалампиев. Въпроси зададоха г-н Трендафил Величков и г-жа Нона Загорска. Г-н Трендафил Величков направи предложение да се създаде работна група, която да участва в изработването на Стратегия за преодоляване на демографската криза. Изказване и предложение да се прекратят дебатите направи г-н Златко Митрев. Прие се – гласували за – 33, против – 0, въздържали се – 2.

 

Предложеният проект на наредба по втора точка не се прие: гласували за – 16, против – 4, въздържали се – 19. /Решение №85/  

Отрицателен вот обясни г-н Ангел Василев. Г-н Трендафил Величков оттегли предложението си. Обяснение на вот направи г-н Атанас Шопов.

По трета точка: Разположение на паметници в град Пазарджик, докладва г-н Димитър Петков – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, „Култура” и „Регионално развитие” са дали положителни становища, ПК „Законност” – отрицателно. Г-н  Петков направи промяна в проекта за решение, който придобива следния вид: „Общинският съвет отлага с три месеца произнасянето по постъпилото предложение и задължава кмета на общината в същия срок да представи пълно становище по постъпилата информация от компетентните институции, както и да се прецени подходящо място в района на парк „Писковец”.

Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров. Той предложи г-н Петков да оттегли предложението си. Не беше направено. Изказвания направиха г-н Петър Куленски, г-н Хари Харалампиев, г-жа Лиляна Мърхова.   

Предложението по трета точка не се прие – гласували за – 12, против – 7, въздържали се – 18. /Решение №86/

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Приемане на Решение по гласувани въпроси от проведеното на 07.04.2024 г. Общо събрание на населението на с. Паталеница, община Пазарджик, докладва г-жа Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №87/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По искане на г-н Валери Вълков беше дадена 10-минутна почивка.

След почивката при проверката на кворума се регистрираха 25 съветници.

 

По пета точка: Приемане на декларация за несъгласие с издаването на разрешително за кариери и добив на природни материали в землищата на селата Дебръщица, Црънча и Паталеница, докладва г-н Димитър Петков – общински съветник.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Трендафил Величков предложи в декларацията да се добави искане за цялата част от рида Къркария, попадаща в границите на Община Пазарджик и да се възложи на кмета на Общината в тримесечен срок да предприеме действия и да запознае Общинския съвет с възможностите за обявяването на тези територии за защитени зони. Г-н Димитър Петков прие направеното предложение. Изказване направиха г-н Куленски и г-н Тодор Попов.

Решението по пета точка /Решение №88/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Изказване направи г-н Ангел Василев.

Г-н Тодор Попов направи процедурно предложение председателят и докладчиците да не изчитат наименованията на точките, а само номерата. Прие се с 26 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4.

 

По шеста точка: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на СНЦ „Бадминтон – Скуош клуб Пазарджик“, представлявано от Неделчо Кесов – председател на УС и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб, докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Тодор Попов.

Решението по шеста точка /Решение №89/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Даване на съгласие за допълнително целево финансиране на Детско-юношеската школа (ДЮШ) на „Спортен клуб по волейбол Хебър-Пазарджик“, и одобряване на проект на договор за разходване и отчитане на предоставените финансови средства, задълженията и отговорностите на спортния клуб и Общината, докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №90/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура №BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021– 2027 г., докладва г-жа Таня Колчакова – Заместник-кмет с ресор „Образование, култура, младежки дейности и спорт”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №91/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална организация – Пазарджик към Сдружение „Съюз на слепите в България”, докладва г-жа Мария Йорданова – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по девета точка /Решение №92/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024 г., докладва г-жа Весела Тодорова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Тодор Попов.

Решението по десета точка /Решение №93/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение „Егида” върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Георги Райков” №12, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №94/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Мокрище, Црънча и Юнаците, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №95/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Обявяване на имот с идентификатор 14619.35.51 по кадастралната карта на с. Гелеменово – частна общинска собственост, за публична общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказвания направиха г-н Петър Куленски, г-н Тодор Попов, г-н Трендафил Величков и г-н Румен Димитров. Г-н Димитров предложи да се направи подобно предложение и за местност Корията, в землището на с. Сарая.

Решението по тринадесета точка /Решение №96/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Даване на съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 32010.501.1184 по кадастралната карта на с. Ивайло, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №97/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.502.2322 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №98/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Черногорово и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис на медия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №99/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седемнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от регулацията на с. Звъничево до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 30572.110.3 в землището на с. Звъничево, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №100/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осемнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 32010.40.185 и  32010.40.186, в местност Сай Кория, землището на с. Ивайло, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №101/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182/ до поземлен имот с идентификатор 55155.8.266, местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №102/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН ДЗС ІІІ-ти блок в поземлен имот с идентификатор 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 55155.20.201 в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №103/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №104/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ І-493 в кв. 4 и улица с о.т. 14-17 по действащия регулационен план на с. Хаджиево, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №105/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и трета точка: Разрешаване изработването на ПУП- изменение на План за регулация за УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на с. Звъничево, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №106/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 15028.10.214 по кадастралната карта на земеделската територия на с. Главиница, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №107/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешаване изработването на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата по кадастралната карта на земеделската територия на с. Братаница, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №108/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХVІІІ-461 в кв. 46 по плана на с. Добровница, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №109/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ в обхват УПИ І-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Пояснение по точката даде г-н Валери Вълков.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №110/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и осма точка: Даване име на улица за обслужване с о.т. 3-4-156 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №111/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Даване име на улица за обслужване с о.т. 150-152 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №112/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на с. Алеко Константиново, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №113/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и първа точка: Разрешаване изработването на ПУП – Изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ ХХІ-676 и ХХІІІ-676 в кв. 3 по плана на с. Огняново, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №114/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По тридесет и втора точка: Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІХ-1410, За обществено обслужване в кв. 410 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №115/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и трета точка: Проект за изменеие на ПУП – План за регулация за УПИ І-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №116/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и четвърта точка: Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 65437.67.41, местност През Ирима по кадастралната карта на с. Сарая, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Арх. Боюклиев съобщи за допусната грешка в името на заявителя в предложението. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №117/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и пета точка: Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ІІ-Училище в кв. 39 по действащия план на с. Синитово, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №118/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.134.30 в местност Възстановими граници, землище с. Братаница, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и шеста точка /Решение №119/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и седма точка: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Ивайло, докладва арх. Димитър Боюклиев – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и седма точка /Решение №120/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Тридесет и осма точка: Годишни доклади на читалищата на територията на община Пазарджик за 2023 година, беше приета за сведение.

 

 Председателят съобщи, че в Протокол №4 от 28.03.2024 г. е допусната техническа грешка в записването на гласуването на точка 9. Записано е „36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1”, а правилното е: 36 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0”. Грешката е поправена.

 

По тридесет и девета точка: питания към Кмета отправиха г-н Валери Вълков, г-жа Елисавета Георгиева, г-н Румен Димитров, г-н Тодор Попов. Г-н Трендафил Величков направи съобщение.

 

Поради изчерпване на дневния ред сесията беше закрита.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Найден Шопов

Съставил протокола:

Д. Терзийска

Оригинал на документа

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 08:34:18