Актуално

ПОКАНА

сряда 07 септември 2022 - 10:26:12

Уважаеми съграждани, 

През месец Септември 2022 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.


Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  @ и @ и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на Отчет за Бюджет  и средствата от ЕС за 2021 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

16.09.2022

11:00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ (zip)