Днес, 08.02.2024 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик. В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @.
На 23.02.2024 г. от 16:30 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
3. Доклад от д-р Весела Тодорова – директор на Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.