Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

петък 24 ноември 2023 - 13:25:17

Днес, 24.11.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. в Община Пазарджик. В едномесечен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @..

Приложения:

1. Доклад от Кмета на Община Пазарджик за одобряване на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. в Община Пазарджик.
2. Проект за решение.
3. План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година - Приложения № 1, №2 и №3.