Р Е Ш Е Н И Е №120 ОТНОСНО: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.27.94, 32010.42.71, 32010.27.90, 32010.27.91 и част от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на село Ивай

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

120

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.27.94, 32010.42.71, 32010.27.90, 32010.27.91 и част от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на село Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.27.94, 32010.42.71, 32010.27.90, 32010.27.91 и част от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на село Ивайло, общ. Пазарджик.

 

2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.27.94, 32010.42.71, 32010.27.90, 32010.27.91 и част от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на село Ивайло, общ. Пазарджик.

С плана за регулация се предвижда промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 32010.27.93, 32010.27.94, 32010.42.71, 32010.27.90, 32010.27.91 и част от поземлен имот с идентификатор 32010.27.75 по КККР на село Ивайло, общ. Пазарджик, като се обособява нов УПИ I-Гробищен парк. Обслужването на новообособения УПИ I-Гробищен парк следва да бъде от улица с о.т. 261-262-263-264-265-266 по действащия регулационен план на с. Ивайло, общ. Пазарджик.

С плана за застрояване за новообразувания УПИ I-Гробищен парк се предвижда устройствена зона „Тг“, съгласно означенията на предложението за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 11:12:04