Р Е Ш Е Н И Е №116 ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

116

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР за УПИ I-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово, общ. Пазарджик.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ I-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с. Синитово, общ. Пазарджик.

С предложението за изменение на плана за регулация се предвижда заличаване на УПИ I-Търговия в кв. 72 и улица с о.т. 208-603 по действащия регулационен план на с.Синитово, като се обособяват нови УПИ XV-Общ, XVI-Общ и УПИ XVII-Общ в кв. 73 и нова улица с о.т. 145а-145б, съгласно означенията на предложението за изменение на ПУП-ПР.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 11:00:45