Р Е Ш Е Н И Е №113 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на село Алеко Константиново.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

113

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на село Алеко Константиново.

  

В кадастралната карта на урбанизираната територия на село Алеко Константиново, в сила от 2020 година, УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на селото е отразен като имот с идентификатор 00254.501.767. С предложението за изменение на регулацията се предвижда регулационните граници на УПИ да се поставят в съответствие с границите на имот с идентификатор 00254.501.767 по кадастралната карта, както и промяна на уличната регулационна линия на  улица с о.т. 27-33 по границата на същия имот. Основание за исканото изменение е чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

С оглед горното и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а,  ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на село Алеко Константиново.

 

2. Разрешава изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ ХV-58 в кв. 40 по плана на село Алеко Константиново, с което регулационните му граници се поставят в съответствие с границите на имот с идентификатор 00254.501.767 по кадастралната карта към имоти с идентификатори 00254.501.58, 00254.501.768 и 00254.501.770, както и промяна на уличната регулационна линия на улица с о.т. 27-33 по границата на имот с идентификатор 00254.501.767.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

Оригинал на документа 

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:50:31