Р Е Ш Е Н И Е №111 ОТНОСНО: Даване на име на улица за обслужване с о.т. 3-4-156 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново, община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

111

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Даване на име на улица за  обслужване с о.т. 3-4-156 по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново, община Пазарджик.

 

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Петър Куленски, на основание чл. 21 ал. 1 т. 18, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Дава име на улица по действащия регулационен план на с. Алеко Константиново:  

 

 Улица с о.т.  3-4-156 –  улица Осма”.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

Оригинал на документа

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:44:37