Р Е Ш Е Н И Е №110 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ I-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик (поземлени имоти с идентификатори 55155.503.699 и

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

110

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват    УПИ I-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик (поземлени имоти с идентификатори 55155.503.699 и 55155.503.837 по КККР на град Пазарджик).

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ I-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик (поземлени имоти с идентификатори 55155.503.699 и 55155.503.837 по КККР на град Пазарджик).

Разрешава изработването на ПУП - Изменение на ПРЗ за УПИ I-699, за търговски център и трафопост в кв. 2278 по плана на гр. Пазарджик (поземлени имоти с идентификатори 55155.503.699 и 55155.503.837 по КККР на гр. Пазарджик), с оглед промяна в отреждането на имота, като то става УПИ I-699,837, за търговски център; промяна в конфигурацията на улично-регулационните му линии спрямо улици с о.т. о.т. 5406-4246 и о.т. о.т. 4246-4247 по имотните граници на ПИ 55155.503.699 и ситуиране на ново, свободностоящо застрояване с височина до 11,00 м., при устройствени показатели за зона Център (Ц) П. застр. 80%, К. инт. 3,0, П. озел. 20%, съгласно означенията на предложението за ПУП-Изменение на ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

35

0

1

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:41:45