Р Е Ш Е Н И Е №109 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ XVIII-461 в кв. 46 по плана на село Добровница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

109

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ XVIII-461 в кв. 46 по плана на село Добровница.

 

В кадастралната карта на урбанизираната територия на селото, в сила от 2020 година, на XVIII-461 в кв. 46 от регулационния план съответства имот с идентификатор 21556.501.461. Заявителят по преписката е собственик на имот с идентификатор 21556.501.461 на основание сделка по нот. актове №47, том 18, дв. вх. рег. №5173/03.07.2023 год. на СВ Пазарджик. С предложението за изменение на регулацията се предвижда уличната регулационна линия на УПИ да бъде поставена в съответствие с границата на имот с идентификатор 21556.501.461 по КК към улицата. Основание за исканото изменение е чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ.

С оглед горното и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ., предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ XVIII-461 в кв. 46, по плана на село Добровница.
  2. Разрешава изработването на проект за ПУП – изменение на План за регулация относно УПИ XVIII-461 в кв. 46, по плана на село Добровница, с което уличната регулационна линия на УПИ да бъде поставена в съответствие с границата на имот с идентификатор 21556.501.461 по КК към улицата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:38:59