Р Е Ш Е Н И Е №108 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата, по КККР на земеделската територия на село Братаница, съставляващ парцел ХХ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

108

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата, по КККР на земеделската територия на село Братаница, съставляващ парцел ХХХ по Парцеларния план на стопански двор на селото.

 

         Имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата по КККР на земеделската територия на село Братаница, съгласно ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение №222/27.11.2020 год. на Общински съвет Пазарджик, попада в зона с допустима промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Това дава възможност да се разреши изработването на ПУП по чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.

         С оглед горното и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 и във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата по КККР на земеделската територия на село Братаница.

 

2. Разрешава изработването на ПУП – План за регулация и План за застрояване относно имот с идентификатор 06149.53.16, местност Герметата по КККР на земеделската територия на село Братаница, съставляващ УПИ ХХХ по Парцеларния план на стопански двор на селото, с който за сметка на същия да се обособят два нови равни по площ УПИ ХХХ-16, За складове и жилищно строителство и XLII-16 За складове и жилищно строителство в местност Герметата, в които да се разположи застрояване с показатели съобразно зоната по ОУП на Община Пазарджик – „Пп“ (предимно производствена).

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:35:56