Р Е Ш Е Н И Е №106 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на село Звъничево

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

106

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на село Звъничево.

 

В кадастрална та карта на урбанизираната територия на село Звъничево УПИ ХV-СНС е отразен като имот с идентификатор 30572.501.204. С предложението за изменение на регулацията се предвижда образуване на един нов УПИ XV-204 в кв. 20 с регулационни линии, съответстващи на границите на имота по КК в т.ч. и на тази към улица с о.т. 233-234. Основание за исканото изменение е чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

С оглед горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, предвид изложените в предложението на Петър Куленски – кмет на Община Пазарджик фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, Общински съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на село Звъничево.
  2. Разрешава изработването на ПУП – План за регулация относно УПИ ХV-СНС в кв. 20 по плана на село Звъничево, предвиждащ: поставяне на вътрешната регулационна линия на същия УПИ към УПИ ХIV-138 (имот с идентификатор 30572.501.205 по КК) в съответствие с границата между имоти с идентификатори 30572.501.204 и 30572.501.205 по КК; проектиране на уличната регулационна линия на УПИ ХV-СНС и ХIV-138 към улица с о.т. 233-234 по границите на имоти с идентификатори 30572.501.204 и 30572.501.205 по КК към улицата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 май 2024 - 10:30:44