Р Е Ш Е Н И Е №104 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба по КККР

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

104

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от поземлен имот с идентификатор 55155.20.19 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на захранващи електропровод, водопровод и канализация до проектни УПИ, образувани от ПИ 55155.20.19 в местност Якуба по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасетата на захранващите водопровод и канализация да започнат от съществуващи  водопровод и канализация до края на регулацията – при квартали 542 и 545 по плана на гр. Пазарджик, а електропроводът – от УПИ VII–ТП в квартал 542 по плана на гр. Пазарджик /Трасе, определено на комисия по чл. 71 от ЗУТ – края на регулацията на гр. Пазарджик/.

Предвижда се проектните трасета по Парцеларния план да започнат североизточно от квартали 542 и 545 /края на регулацията на града/, като се установяват в ПИ 55155.20.92 – селскостопански, горски, ведомствен път, насочват се на северозапад, пресичат ПИ 55155.20.88 –  напоителен канал и стигат до ПИ 55155.20.87 – селскостопански, горски, ведомствен път, установяват се в него на изискващите сервитути помежду си в посока североизток и достигат до проектните УПИ. Проектните трасета на водопровода и канализацията продължават и в обхвата на ПИ 55155.20.84 с оглед захранване на проектен УПИ II-185.

Предвиждат се отклонения до проектните УПИ от водопровода и канализацията, както и от електропровода до ново електромерно табло, разположено в проектен ПИ 55155.20.197 – предвиден за разширение на път, собственост на инвеститорите.

Сервитутите на проектните проводи се застъпват, като са спазени всички необходими отстояния.

Засегнатата площ е около 1 490 кв.м, общинска публична собственост, съгласно означените трасета и регистъра на засегнатите имоти.

Дава съгласие за преминаване през общински имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

Оригинал на документа

 

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:23:58