Р Е Ш Е Н И Е №103 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН ДЗС III-ти блок в поземлен имот с идентификатор 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

103

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН ДЗС III-ти блок в поземлен имот с идентификатор 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 55155.20.201 по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН ДЗС III-ти блок в ПИ 55155.20.117 до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.20.201 по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV, започващо от ТНН ДЗС III-ти блок в ПИ 55155.20.117, посока изток, до края на имота, там чупи на юг като навлиза в сервитутната зона на път I – 8 клас „София – Пазарджик“ – ПИ 55155.20.127, където отново променя посоката си на изток до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.20.201 по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 342 м. Засегнатата обща площ е 684 кв. м, от които 186 кв.м. – общинска собственост и 498 кв.м. – държавна собственост, съгласно означеното в червено трасе на кабелна линия 1 kV и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето на кабелната линия 1 kV през ПИ с идентификатор 55155.20.117 – общинска собственост.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Забележка: С проекта да се представи Протокол за предварителен оглед от ОПУ– Пазарджик.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:20:35