Р Е Ш Е Н И Е №102 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ до поземлен имот с идентификатор 55155.8.266, местност Зайкови

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

102

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ до поземлен имот с идентификатор 55155.8.266, местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ до ПИ 55155.8.266, местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.

 

1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасе на кабел НН, започващо от съществуващ трафопост /сграда с идентификатор 55155.8.182.10/ и установявайки се в ПИ 55155.8.242 /НТП – Местен път/, продължава на северозапад около 47 м, след което чупи на североизток в обхвата на ПИ 55155.8.240 /НТП – Местен път/ и след още около 77 м достига до имота, предвиден за присъединяване – ПИ 55155.8.266, местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.

Дължината на трасето е около 124 м. Засегнатата площ е около 0,148 дка /148 кв.м/, общинска, публична собственост, съгласно означеното в червено трасе на електропровода и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето през ПИ с идентификатори 55155.8.240 и 55155.8.242 – общинска, публична собственост.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 10:17:16