Р Е Ш Е Н И Е №100 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от регулацията на с. Звъничево до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 30572.110.3 по КККР на

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 Р Е Ш Е Н И Е

100

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от регулацията на с. Звъничево до ново ел. табло, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 30572.110.3 по КККР на землище с. Звъничево, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от регулацията на с. Звъничево до ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 30572.110.3 по КККР на землище с. Звъничево, общ. Пазарджик.

 

1.Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV, започващо от югозападния край на строителните граници на с. Звъничево, посока северозапад, в границите на селскостопански, горски, ведомствен път – ПИ с идентификатор 30572.110.5 до крайната си точка – ново ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 30572.110.3 по КККР на землище с. Звъничево, общ. Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е около 228 м, засегнатата обща територия е 456 кв. м, общинска собственост, съгласно означеното в червено трасе на кабелна линия 1 kV и регистъра на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, сервитутът на електропровода е намален на 1м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето на кабелната линия 1 kV през ПИ с идентификатор 30572.110.5 – общинска собственост.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 май 2024 - 10:01:30