Р Е Ш Е Н И Е №99 ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Черногорово и с. Паталеница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и за офис на медия

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

99

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Черногорово и с. Паталеница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и за офис на медия.      

  

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване здравното и социално обслужване населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем следните имот и части от имоти – публична общинска собственост, а именно:

1.Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30.30 кв.м. /тридесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 16.30 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 24.40 кв.м. и ½ от санитарен възел с площ 3.60 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда – здравна служба, с идентификатор 81089.501.932.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-248/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Черногорово, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.501.932, застроена площ 271 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/30.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1516/06.04.2009 г., том V, № 157 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 13,00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, находящо се на втория етаж в сграда с идентификатор 55556.501.361.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-204/29.05.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Паталеница, ул. „Петнадесета” № 23, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55556.501.361, застроена площ 239 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: 5, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 16/21.03.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 1833/05.04.2005 г., том ІІ, № 291 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за офис на медия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за общинската собственост.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 май 2024 - 09:57:25