Р Е Ш Е Н И Е №97 ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 32010.501.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

97

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на проектен имот с идентификатор 32010.501.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със закупуването на имота ще се задоволят обществените потребности на населението.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2  от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за общинската собственост и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

               

1. Дава съгласие Община Пазарджик да закупи проектен имот с идентификатор 32010.501.1184 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, с площ: 41 кв.м., при съседи: поземлен имот от КККР с идентификатор 65468.501.150 и площ 1648 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 32010.501.1275 и площ 6038 кв.м., проектен имот с идентификатор 32010.501.1185 и площ 491 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 32010.501.1270 и площ 3863 кв.м., поземлен имот от КККР с идентификатор 32010.501.869 и площ 634 кв.м. Проектният имот е получен като изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ 41 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 32010.501.868, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.08.2020 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, вид на собствеността: частна, адрес: с. Ивайло, площ: 532 кв.м., собственици: ДАНЧО ЧОЛАКОВ, площ 450 кв.м. от правото на собственост, нотариален акт № 188, том 20, рег. 5916, дело 3494 от 07.08.2019 г., издаден от Служба по вписванията – гр. Пазарджик, в територията на изменението попадат сгради с идентификатор: няма сгради засегнати от проектния имот. Проектният имот да се закупи от Данчо Чолаков, собственик на имота, съгласно нотариален акт № 188, том 20, рег. 5916, дело 3494 от 07.08.2019 г., издаден от Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на цена от 1 лев (един лев).

 

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 09:48:18