Р Е Ш Е Н И Е №94 ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ „ЕГИДА”, ЕИК:112506921, със седалище и адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” №63, представлявано от Емилия Йовчева – Председател на Управителния съвет,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

94

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ „ЕГИДА”, ЕИК:112506921, със седалище и адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” №63, представлявано от Емилия Йовчева – Председател на Управителния съвет, върху имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.506.836, ведно с построената в него сграда с идентификатор 55155.506.836.1, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Георги Райков” №12.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно. Изложени са мотиви от вносителя, които Общинския съвет изцяло подкрепя.    

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Петър Куленски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС и чл. 45, ал. 1, т. 4 от Наредба за общинската собственост, след станалите разисквания и проведено гласуване,

 

Р Е Ш И:

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на СДРУЖЕНИЕ „ЕГИДА”, ЕИК:112506921, регистрирано в обществено полезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение №729/21.02.2000 г. по ф.д. № 33/2000 г. и вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пазарджишки окръжен съд – т. 4, р. 9, стр. 80, партида 381, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” №63, представлявано от Емилия Йовчева – Председател на Управителния съвет, върху недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155. 506.836 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка осем три шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Георги Райков” №12, с площ от 554 кв.м. (петстотин петдесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по преходен план: 2124, квартал: 59А, парцел: І, съседи: 55155.506.835, 55155.506.840, 55155.506.839, 55155.506.837, 55155.506.810, ведно с построената в него: сграда с идентификатор 55155.506.836.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка осем три шест точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Георги Райков” №12, застроена площ: 214 кв.м (двеста и четиринадесет кв. м.), брой етажи: 1, предназначение: Заведение за социални грижи, актуван с Акт за частна общинска собственост №4799/03.05.2017 г., вписан в дв. вх. рег. №3800/04.05.2017 г., том 12, Акт №140 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

 

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за имота, описан в т.1, със СДРУЖЕНИЕ „ЕГИДА”, ЕИК 112506921, представлявано от Емилия Йовчева – Председател на Управителния съвет.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 09:35:45