Р Е Ш Е Н И Е №93 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

93

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024 г.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик относно необходимостта да бъде приет Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024 г., на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12,  във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 196, ал. 3 от ЗПУО и чл. 5 от Наредба за приобщаващото образование,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик за 2024 година.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 Оригинал на документа

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 09:32:23