Р Е Ш Е Н И Е №92 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална организация – Пазарджик, част от структурата на Регионална организация – Пловдив, към „Съюз на слепите в България”,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

92

от 25 април 2024 година, взето с Протокол №5

  

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална организация – Пазарджик, част от структурата на Регионална организация – Пловдив, към „Съюз на слепите в България”, ЕИК 000703155, представлявано от Лиляна Илиева – Председател,  върху част от недвижим имот – частна общинска собственост.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Петър Куленски и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 45а, ал. 5  от Наредбата за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Териториална организация – Пазарджик – част от структурата на Регионална организация Пловдив към „Съюз на слепите в България”, Сдружение, определено да извършва дейност в обществена полза с ЕИК 000703155, вписан в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към СГС с Решение по фирмено дело №15940/1993 г. по описа на СГС, под №1518, том 23, стр. 190, със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. „Найчо Цанов” №172, върху част от имот – частна общинска собственост, представляващ:

Един брой помещение с площ 13.00 кв. м. с общо ползване на санитарен възел и склад под стълбището, находящи се на първи етаж от двуетажна сграда с масивна конструкция с идентификатор 55155.503.354.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18.97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК-София, със застроена площ 167 кв. м., разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.354, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №10. За имота е отреден УПИ XIV-354 в кв. 258 по действащия план на града, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5074/08.05.2018 г., вписан в дв. вх. рег. №3661/17.05.2008 г., том 12, Акт №87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията, гр. Пазарджик, с предназначение: Друг вид обществена сграда.

2. Безвъзмездното право на ползване върху имота по т. 1 се учредява за срок от 5 (пет) години.

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота с Териториална организация – Пазарджик – част от структурата на Регионална организация Пловдив към „Съюз на слепите в България”.

4. Териториална организация – Пазарджик – част от структурата на Регионална организация Пловдив към „Съюз на слепите в България” да заплаща всички такси и консумативи за ползвания имот.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

НАЙДЕН ШОПОВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

 

четвъртък 02 май 2024 - 09:27:01